Извештај о раду са финансијским извештајем за период од 1.1.2016. до 31.12.2016.

izveštaj o radu 01.01.-31.12.2016.

 

 

 

Напомена:
Извештај о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2016. – 31.12.2016. је дат општинама оснивача ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на усвајање, и до овог тренутка су сагласност на горе наведени извештај дали град Пирот и општина Димитровград, а чека се сагласност од општина Бабушница и Бела Паланка.