O nama

Подаци за идентификацију

1 ПИБ 107488107
2 Матични број 20811889
3 Пун назив предузећа Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са територија општина Пирот,Бабушница, Димитровград и Бела Паланка Регионална депонија Пирот Пирот
4 Скраћени назив предузећа ЈКП ”Регионална депонија Пирот” Пирот
5 Име и презиме овлашћеног лица Небојша Иванов
6 Подаци о седишту Пирот,Мунтина падина бб
7 Е-маил deponijapirot@gmail.com
8 Тел./фаx. 010/377-822
9 Претежна делатност 3821-Третман и одлагање отпада који није                 опасан
10 Остале делатности 3811-сакупљање отпада који није опасан

3832-поновна употреба разврстаних                          материјала

8130-услуге уређења и одржавање околине

Подаци о рачуну у банци

Назив банке Број текућег рачуна
1 АИК банка 105-30372-93
2 Банка Интеса 160-419239-61